top of page

להורדה והדפסה של הדבר מלכות!

שבוע א' - חלק י"ח בלק ב עד סוף סעיף ח

מוסדות משתתפים

דוקומנטרי על השתלשלות המאורעות של חלוקת הדבר מלכות

About

אודות

Tut Altz - schedule4.png
Tut Altz - schedule3.png
Tut Altz - schedule2.png

כולנו עדיין תחת הרושם הכביר של ההתוועדות העולמית שנמשכה 26 שעות ברציפות, כאשר קרוב ל-60.000! חסידים הצטרפו מכל מקום בעולם, לטכס עיצה כיצד להכין את עצמנו לגאולה האמיתית והשלימה, בדרך אשר הורנו רבינו, לפני שלושים שנה בשיחה הידועה של כ"ח ניסן ה'תנש"א.

ישנם רגעים בחיים, כאשר כמה מאורעות שונים מתנקזים לנקודה אחת, שהופכת לעוצמתית וקריטית במיוחד. רגע אחד כזה מתקרב אלינו בצעדי ענק, ואסור לנו לפספס אותו.

בש"ק תזריע-מצורע, לפני שלושים שנה בדיוק, ביאר הרבי את "הדרך הישרה הקלה והמהירה" לפעול את ביאת המשיח והגאולה השלימה, וזאת על ידי הוספה בלימוד התורה ובמיוחד בעניני משיח וגאולה. וכמה ימים אחרי זה בט"ו אייר, חילק בידו הק' לכאו"א את קונטרס 'דבר מלכות' בו נכללו ארבעה שיחות יסודיות המבארות את ב' הפרקים האחרונים בהלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח ברמב"ם.

יום ראשון, יום ההילולא ג' תמוז ה'תשפ"א, הוא בהשגחה פרטית מופלאה גם סיום המחזור הארבעים! בלימוד היומי במשנה תורה להרמב"ם כפי תקנתו הק' של הרבי, זאת אומרת שבו ביום ילמדו אלפי רבבות ישראל את הפרקים הללו ממש, שהם כל כולם עניני משיח וגאולה.

בעצת רבנים שלוחים ומשפיעים, ההחלטה הטובה כתוצאה מההתעוררות הגדולה, היא לקיים את דברי הרבי כפשוטו, ולהשתתף במבצע שיאחד את כלל עדת החסידים בלימוד פרקים אלו עם הביאורים בשיחות הדבר מלכות, בשישה מסלולים (כפי שמפורט להלן) שיעזרו לכאו"א אנשים נשים וטף, ללמוד באופן של הבנה והשגה ענינים אלו ו'לחיות' אותם בפועל ממש.

אל תפספסו הזדמנות כבירה זו! בידינו הדבר! עשו כל אשר ביכולתכם!

6 Tracks

  4 שיחות. 4 מסלולי לימוד. מטרה אחת

1)קהילות אנ"ש:

מסלול מיוחד של שיחות ה'דבר מלכות' מעובדות וערוכות בשפה קלה ופשוטה בתוספת פנינים וסיפורים יחודיים מאת 'אור החסידות

2) נשי ובנות חב"ד:

מסלול של שיעורים בסגנון JLI, הכולל הכרת הנושא מהמקורות ועד לתורת רבותינו נשיאינו, כולל הסברים מאלפים על יסודות חשובים בנידון הנלמד.

 

3) '.תלמידי התמימים:

מסלול למידה של השיחה עצמה, כפי שהוגהה על ידי הרבי, עם ההערות ומראי המקומות.

4) מסלול חיילי צבאות השם:

מערך שיעורים ותוכניות המותאמות לגיל ולרמה של חילי צבאות ה', שיעזרו להם להפנים ולהבין את הנאמר בשיחות יסודיות אלו.

ההתוועדות המלא בעברית

full farbrenen
קטע מתוך ההתוועדות

קטעים מתוך ההתוועדות עולמי

הצטרף אלינו
זה הזמן לקחת אחריות

הלימוד המשותף שיקרב את ביאת המשיח

מתאחדים בלימוד עניני גאולה ומשיח בין ט"ו אייר לג' תמוז

!תודה על הצטרפותך

prticipa
Tut%2520Altz%2520-%2520schedule_edited_e

A project of The Moshiach Office by Merkos Suite 302

מסר יומי על משיח להעברה או לשיתוף

לחץ כאן לקבלת המסר באנגלית בעברית בספרדית

Sponsored in Part by:

machon%20stam%20logo_edited.png

Dedicated by the Goldhirsch Family, Melbourne, Australia.

bottom of page